Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Mini quick 0,5 kg

Pool power Mini quick 0,5 kg
Productomschrijving

Specificatie:

 • Merk: Pool Power
 • Snel oplossende chloortabletten
 • Ideaal voor het opstarten van een zwembad
 • Te gebruiken i.c.m. chloordrijver
 • Toelatingsnummer 12676N
 • Bijzondere gevaren: oxiderend en bijtend
 • Altijd eerste de pH-waarde corrigeren tot 7.2, en nooit mengen met andere chemicaliën
 • Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket en de productinformatie

Veiligheidswaarschuwingen:

Signaalwoord (CLP)

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 Inademing van stof vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende k/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde k onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Veiligheidsblad

Productspecificaties

Artikelnummer
PPF027210JA94861021
SKU
PPF027210JA94861021
EAN
8717496960344

Recent bekeken

Pool power Mini quick 0,5 kg
Pool powerMini quick 0,5 kg
Op voorraad

Deliverytime

€9,95 Incl. btw
   Toevoegen
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking