Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Shock 55/G 1kg

Pool power Shock 55/G 1kg
Productomschrijving

Specificaties:

 • Merk: Pool Power
 • Ideaal voor het opstarten van een zwembad
 • Inhoud: 1 kg
 • Granulaat, gemakkelijk te doseren
 • Het product is gemakkelijk in gebruik te nemen om de meest grote problemen in een zwembad aan te pakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld algengroei, rode wormpjes, te laag vrije chloorgehalte en een doordringende chloorlucht
 • Eerst oplossen water, dan toevoegen aan zwembad
 • Voordat het chloorgehalte wordt bijgesteld is het belangrijk om de pH-waarde rond de 7,2 te hebben

Veiligheidswaarschuwingen:

Signaalwoord (CLP)

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 Inademing van stof vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende k/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde k onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Veiligheidsblad

Productspecificaties

Artikelnummer
PPF022403JA00011021
SKU
PPF022403JA00011021
EAN
8717496964564

Recent bekeken

Pool power Shock 55/G 1kg
Pool powerShock 55/G 1kg
Op voorraad

Deliverytime

€17,95 Incl. btw
   Toevoegen
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking